Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.4.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 19 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Zespołu do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 18 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Zespołu do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 17) w § 6 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) organizowanie, kierowanie i sprawowanie nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami i pracownikami;

2) określanie kierunków działania zespołu oraz zapewnianie sprawnego funkcjonowania zespołu;";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kierownikowi Samodzielnego Zespołu powierza się obowiązki w zakresie gospodarki finansowej określonej w § 2 i czyni odpowiedzialnym za ich realizację.".

§  2. Kierownik Samodzielnego Zespołu do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia składa pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień Kierownika Samodzielnego Zespołu określonych w regulaminie organizacyjnym Zespołu, potwierdzone czytelnym podpisem, które następnie przekazywane jest do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej w celu włączenia do akt osobowych. Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej umieszcza na oświadczeniu pieczęć swojej jednostki organizacyjnej.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.