Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2013.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 4 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki (Dz. Urz. PAA Nr 2, poz. 6 oraz z 2013 r. poz. 1) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:

1) Zespół Obsługi - ZO;

2) Wydział Zarządzania Wiedzą i Informacją - WZW.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W skład Departamentu Prawnego wchodzą:

1) Wydział Regulacji - WR;

2) Wydział Kontroli Orzecznictwa i Zastępstwa Procesowego - WKO.";

2) w § 19:
a) w ust. 2:
- uchyla się pkt 2, 10, 12 - 16,
- dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) zapewnienie warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego oraz ciągłości prowadzenia audytu wewnętrznego w Agencji.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Wiedzą i Informacją należą sprawy zarządzania wiedzą organizacyjną oraz zarządzania informacją w Agencji, w szczególności:

1) przeprowadzanie analiz funkcjonowania Agencji, projektowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania procesami i systemami;

2) rozwijanie systemów zarządzania Agencją, w tym systemu kontroli zarządczej;

3) rozwijanie systemów i narzędzi zarządzania wiedzą;

4) inicjowanie i koordynacja działań na rzecz podnoszenia jakości pracy i kultury bezpieczeństwa;

5) koordynacja obiegu dokumentów w Agencji;

6) koordynowanie współpracy Dyrektora Generalnego z komórkami organizacyjnymi;

7) prowadzenie archiwum Agencji;

8) budowa i utrzymanie systemów teleinformatycznych Agencji;

9) obsługa kont poczty elektronicznej pracowników Agencji;

10) gospodarka zasobami bibliotecznymi Agencji i ich udostępnianie.";

3) w § 24:
a) uchyla się ust. 2,
b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Do zakresu działania Wydziału Regulacji należy:

1) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw;

2) opiniowanie projektów aktów prawnych Unii Europejskiej oraz projektów przepisów i zaleceń organizacji międzynarodowych;

3) opracowywanie projektów porozumień Prezesa z innym organami administracji;

4) przygotowywanie:

a) wstępnych opinii o zgodności projektowanych w Agencji przepisów z przepisami prawa Unii Europejskiej,

b) tabel zgodności projektowanych w Agencji przepisów z przepisami prawa Unii Europejskiej;

5) upowszechnianie wśród komórek organizacyjnych aktów prawnych i orzeczeń sądowych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Agencji;

6) przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz prawa atomowego;

7) prowadzenie rejestru:

a) decyzji Prezesa,

b) zarządzeń Prezesa,

c) porozumień Prezesa z innymi organami administracji,

d) zarządzeń dyrektora generalnego;

8) wydawanie dziennika urzędowego Agencji;

9) monitoring prac Sejmu i Senatu związanych z projektami aktów normatywnych z zakresu działania Prezesa;

10) udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązującego prawa zgodnie z właściwością Wydziału;

11) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Departamentu Prawnego.

4. Do zakresu działania Wydziału Kontroli Orzecznictwa i Zastępstwa Procesowego należy:

1) kontrola pod względem formalnym projektów aktów administracyjnych Prezesa i innych organów dozoru jądrowego;

2) zastępstwo procesowe Prezesa i Agencji przed sądami i organami orzekającymi;

3) opracowywanie i opiniowanie projektów umów;

4) opracowywanie i opiniowanie projektów procedur wewnętrznych Agencji;

5) opiniowanie projektów aktów normatywnych przygotowanych przez inne organy administracji zgodnie z właściwością Wydziału;

6) przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa pracy;

7) prowadzenie rejestru spraw sądowych, w których stroną jest Prezes lub Agencja;

8) przygotowywanie i ewidencja upoważnień, o których mowa w § 7 ust. 3 i § 9 ust. 3;

9) udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązującego prawa zgodnie z właściwością Wydziału;

10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Departamentu Prawnego.";

4) w § 25 w ust. 5 uchyla się pkt 14.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.