Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 25 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 49 i 76) w załączniku do zarządzenia w § 9 w ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) prowadzenia bieżących rozliczeń akredytywy budżetowej, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zarządzeniem nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 82), a także gospodarki kasowej, zgodnie z instrukcją kasową, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie instrukcji kasowej (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 30 i Nr 26, poz. 142 oraz z 2012 r. poz. 3 i 89);".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.