Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 29 maja 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 49) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 2 pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32) działanie w imieniu:

a) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wynikające z udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia, z wyłączeniem przeznaczania środków finansowych na poszczególne wydatki o wysokości przekraczającej jednorazowo 10.000 zł,

b) Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego wynikające z udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia, z wyłączeniem dokonywania wydatków publicznych o wysokości przekraczającej jednorazowo 10.000 zł.";

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Do SUG stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.