Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2009.8.51

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Na podstawie art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 18, poz. 72 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 39) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego - Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. U. Nr 102, poz. 857);";

2)
w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Osobą kierownictwa UGBKUE będącą pracownikiem inspekcyjno-technicznym jest również naczelnik Wydziału Górniczego.";

3)
w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"OUG, w granicach ich właściwości rzeczowej i miejscowej, wykonują zadania określone w przepisach określających kompetencje organów nadzoru górniczego, niezastrzeżone do właściwości dyrektora UGBKUE albo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w szczególności:";

4)
w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) terenowymi organami administracji rządowej, w szczególności dyrektorem UGBKUE, oraz organami jednostek samorządu terytorialnego;";

5)
w § 7 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) przekazywanie dyrektorowi UGBKUE informacji o:

a) decyzjach wydanych na podstawie art. 113 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

b) stwierdzonych nieprawidłowościach

- pozostających w związku z obiektami, maszynami, urządzeniami, instalacjami, sieciami oraz obiektami budowlanymi zakładu górniczego, będącymi we właściwości rzeczowej dyrektora UGBKUE;";

6)
w § 8:
a)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) wyznaczanie osoby zajmującej się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;",

b)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) uzgadnianie działalności OUG z działalnością innych jednostek, w szczególności UGBKUE, w sprawach wymagających wzajemnej współpracy;",

c)
po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) udzielanie pracownikom inspekcyjno-technicznym upoważnień do wydawania w imieniu dyrektora OUG decyzji na podstawie art. 62 ust. 3 oraz art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2));";

7)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. UGBKUE jest specjalistycznym urzędem górniczym, właściwym rzeczowo w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego - Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.";

8)
po § 15 dodaje się § 15a-15d w brzmieniu:

"§ 15a. Działalnością UGBKUE kieruje dyrektor UGBKUE przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora UGBKUE oraz naczelnika Wydziału Górniczego.

§ 15b. Do zadań Wydziału Górniczego w UGBKUE, zwanego dalej "Wydziałem", należą sprawy z zakresu budownictwa górniczego, zagrożeń naturalnych oraz geologii górniczej i miernictwa górniczego, w granicach właściwości rzeczowej UGBKUE.

§ 15c. UGBKUE jest obowiązany przekazywać dyrektorowi właściwego miejscowo OUG:

1) projekty planów kontroli;

2) informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 113 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach.

§ 15d. Dyrektor UGBKUE jest obowiązany uzgadniać działania UGBKUE z działaniami właściwego miejscowo OUG w sprawach wymagających wzajemnej współpracy.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.