Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2004.5.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Na podstawie art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 3 oraz z 2003 r. Nr 4, poz. 16) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) wykonywanie, w ramach inspekcji, o których mowa w pkt 1 i 2, wstępnych czynności związanych ze sprawowaniem kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie spełniania przez te wyroby wymagań dotyczących oceny zgodności;";

2) w § 31:
a) dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku stwierdzenia, że wyrób stosowany w zakładzie górniczym, inny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, nie spełnia wymagań dotyczących oceny zgodności, dyrektor urzędu górniczego przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, celem wszczęcia postępowania w ramach zatwierdzonej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego procedury kontroli wyrobów, dane umożliwiające identyfikację wyrobu oraz informacje o zagrożeniach, jakie może spowodować wyrób, wraz z określeniem tych zagrożeń.";

3) w § 38 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) górnicze wyciągi szybowe w szybach i szybikach wraz z urządzeniami przyszybowymi;";

4) § 43 otrzymuje brzmienie:

"§ 43. 1. W celu ustalenia stanu faktycznego i przyczyn wypadku zaistniałego w zakładzie górniczym, z zastrzeżeniem ust. 2, dyrektor właściwego urzędu górniczego przeprowadza badania powypadkowe, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku.

2. W odniesieniu do obiektów i urządzeń wymienionych w § 38 ust. 2 i 3 właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest dyrektor urzędu specjalistycznego.";

5) w § 49a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W razie podejrzenia, że wyrób stosowany w zakładzie górniczym, który mógł przyczynić się do wypadku, inny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, nie spełnia wymagań dotyczących oceny zgodności, dyrektor urzędu górniczego przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, celem wszczęcia postępowania w ramach zatwierdzonej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego procedury kontroli wyrobów, dane umożliwiające identyfikację wyrobu oraz informacje o zagrożeniach, jakie może spowodować wyrób, wraz z określeniem tych zagrożeń.";

6) uchyla się § 72.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.