Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2014.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 25 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN poz. 4, 13, 16, 30 i 31 oraz z 2014 r. poz. 1) w § 26 po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:

"6b) koordynowania i nadzorowania realizowanych przez Centrum Informatyczne Edukacji zadań zleconych przez Ministra, związanych ze zlecaniem opracowania i wydania podręczników;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).