Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2013.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 19 listopada 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN poz. 4) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przygotowywanie analiz, opinii, informacji, wniosków i innych materiałów na potrzeby realizacji zadań Ministra;",

b)
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) udostępnianie informacji w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) we współpracy z departamentem właściwym do spraw informacji;",

c)
po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) współdziałanie w redagowaniu stron: internetowej i intranetowej Ministerstwa;",

d)
w pkt 33 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 33 dodaje się pkt 34 w brzmieniu:

"34) przygotowywanie danych niezbędnych do udzielania odpowiedzi środkom masowego przekazu w terminach określonych przez departament właściwy do spraw informacji.";

2)
w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zastępcy dyrektorów, podczas nieobecności dyrektora lub w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska, są upoważnieni do zawierania umów na realizację zadań oraz dokonywania wszelkich czynności związanych z ich wykonaniem.";

3)
w § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W czasie nieobecności dyrektora departamentu lub w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska, zastępuje go zastępca dyrektora.";

4)
w § 20 w ust. 1:
a)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) udziału w pracach przygotowawczych nad nową perspektywą finansową 2014 -2020;",

b)
w pkt 8 w lit. o średnik zastępuje się przecinkiem i po lit. o dodaje się lit. p i q w brzmieniu:

"p) udział przy dokonywaniu przeglądów okresowych projektów innowacyjnych oraz opiniowanie stanowiska IP2 w zakresie strategii upowszechniania i włączania produktu finalnego do głównego nurtu,

q) obsługi funkcjonowania systemów informatycznych, wspierających procesy związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych (Krajowy System Informatyczny SIMIK 2007-2013);";

5) w § 21 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) koordynacja i nadzorowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).