Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2013.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 17 Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. MŚ, poz. 17), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego (BDG) należy obsługa techniczna, gospodarcza, informatyczna i administracyjna Ministerstwa, ewidencja i gospodarowanie majątkiem, organizacja zamówień publicznych, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie oraz koordynacja realizacji zadań Ministra związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych, a w szczególności:

1) obsługa administracyjno-biurowa, logistyczna, w tym związana z tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi, i techniczna Ministerstwa oraz nieruchomości znajdujących się w zarządzie i władaniu Ministerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostawy towarów i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Ministerstwa;

2) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym finansowanych również ze środków zagranicznych, z wyłączeniem postępowań znajdujących się w zakresie właściwości Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych;

3) obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników Ministerstwa i ekspertów Ministra;

4) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania majątkiem Ministerstwa, w tym ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

5) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

6) zapewnienie rozwoju systemów teleinformatycznych Ministerstwa, z uwzględnieniem wymagań dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz administrowanie tymi systemami, w tym również systemami, w których przetwarzane są informacje niejawne;

7) koordynowanie realizacji zadań Ministra związanych z zarządzaniem kryzysowym i powszechnym obowiązkiem obrony, zapewnienie przestrzegania w Ministerstwie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz odbieranie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.";

2)
po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Do zakresu działania Biura Finansowego (BF) należy obsługa finansowo-księgowa Ministerstwa, w tym obsługa finansowa realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, a w szczególności:

1) opracowywanie projektu i planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Ministerstwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz wieloletnich planów finansowych, w tym w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, w oparciu o jednostkowe plany rzeczowo-finansowe;

2) bieżąca obsługa budżetu Ministerstwa, w szczególności poprzez przygotowywanie wniosków w zakresie zmian planu finansowego dysponenta III stopnia, przygotowywanie wniosków o zmianę planu finansowego oraz wniosków o uruchomienie środków w ramach rezerwy celowej do dysponenta I stopnia;

3) organizowanie i prowadzenie rachunkowości Ministerstwa;

4) obsługa finansowo-księgowa poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, w tym w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

5) naliczanie należności wynikających z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;

6) realizacja dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych w oparciu o przyjęty roczny plan finansowy.";

3)
§ 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Do zakresu działania Biura Kadr i Szkoleń (BKS) należy prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych, a w szczególności:

1) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie polityki personalnej w Ministerstwie;

2) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa, z wyłączeniem zagadnień związanych z naliczaniem i wypłatą świadczeń wynikających ze stosunku pracy;

3) organizowanie i przeprowadzanie naboru pracowników oraz organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu w Ministerstwie;

4) prowadzenie spraw z zakresu rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa;

5) gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia i szkolenia pracowników Ministerstwa;

6) prowadzenie działalności socjalnej w ramach administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, z wyłączeniem obsługi księgowej;

7) prowadzenie we współpracy z komórkami sprawującymi nadzór merytoryczny nad jednostkami podległymi albo nadzorowanymi przez Ministra, spraw związanych ze stosunkiem pracy kierowników tych jednostek;

8) koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem korupcji w Ministerstwie.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna oraz środowisko na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

UZASADNIENIE

Celem niniejszego zarządzenia jest zmiana Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska w zakresie działania Biura Dyrektora Generalnego, Biura Kadr i Szkoleń oraz nowoutworzonej komórki organizacyjnej - Biura Finansowego, i określenie podziału zadań pomiędzy te trzy komórki, w związku ze zmianą zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska. Zgodnie z zarządzeniem do właściwości Biura Finansowego należeć będzie prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową Ministerstwa, w tym obsługa finansowa realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych. Zadania te zostały wydzielone z zakresu działania dotychczas prowadzących je Biur.