Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2013.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 14 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 35 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, zmienionego zarządzeniem nr 8 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 lutego 2011 r. oraz zarządzeniem nr 9 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 lipca 2012 r. wprowadza się następującą zmianę.

§ 22. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

2. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dysponenta głównego, dysponenta trzeciego stopnia cz. 25 i cz. 40 oraz państwowych funduszy celowych poprzez:

a) wykonywanie kontroli finansowej nad procesem zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz w zakresie kompletności i rzetelności dokumentów;

b) prowadzenie ksiąg rachunkowych dysponenta głównego oraz trzeciego stopnia cz. 25 i cz. 40, państwowych funduszy celowych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej;

c) prowadzenie obsługi bankowej operacji finansowych;

d) prowadzenie dokumentacji dotyczącej naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracowników, wypłaty świadczeń olimpijskich i paraolimpijskich, nagród dla zawodników i trenerów oraz dokonywanie rozliczeń publiczno - prawnych;

e) prowadzenie kasy złotówkowej oraz dewizowej Ministerstwa;

f) sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonania planu finansowego wynikających z przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).