Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2012.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 5 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 1/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 2, 12 i 33) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Departament Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru (DKN);",

b) uchyla się pkt 5;
2) w § 18 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Departamentem Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru przy realizacji zadań związanych z:

a) nadzorem Ministra nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi,

b) organizacją i funkcjonowaniem instytutów badawczych,

c) rozpatrywaniem skarg i wniosków kierowanych do Ministra,

d) współpracą z Najwyższą Izbą Kontroli i innymi organami kontroli w zakresie kontroli prowadzonych w Ministerstwie,

e) kontrolą wewnętrzną,

f) współuczestniczeniem w postępowaniach wyjaśniających realizowanych w związku z przekazywanymi przez organy kontroli skarbowej wynikami kontroli oraz notami sygnalizacyjnymi,

g) działalnością Polskiej Akademii Nauk;";

3) w § 24 pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) finansowania Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów;";

4) § 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. 1. Do zakresu działania Departamentu Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru (DKN) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

1) zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa i statutem;

2) spełniania przez uczelnie warunków do prowadzenia studiów, w szczególności nadawanie, zawieszanie, cofanie i wygaszanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;

3) oceny pod kątem zgodności z prawem uchwał senatu uczelni dotyczących:

a) przyjęcia lub zmiany statutu,

b) uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów,

c) utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej,

d) regulaminu studiów lub regulaminu studiów doktoranckich,

e) zasad i trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie;

4) rozpatrywania wniosków w sprawie wydłużenia okresu na przekształcenie albo na likwidację zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni;

5) tworzenia, przekształcania i likwidowania uczelni niepublicznych lub związków uczelni niepublicznych oraz tworzenia jednostek zamiejscowych za granicą;

6) wydawania decyzji stwierdzających spełnianie warunków do prowadzenia kształcenia w uczelniach prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe w zakresie określonym przepisami prawa;

7) prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych;

8) wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń dotyczących uczelni;

9) toku studiów i studiów doktoranckich oraz dokumentowania ich przebiegu, w tym systemu akumulacji i transferu punktów ECTS, a także wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość;

10) tytułów zawodowych, dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych;

11) rozpatrywania wniosków o zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych;

12) wydawania zgody na uruchomienie studiów podyplomowych;

13) legalizacji dyplomów i zaświadczeń o ukończeniu studiów, dokumentów wydawanych na zakończenie studiów podyplomowych oraz uzyskanych stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;

14) praw i obowiązków studentów i doktorantów;

15) pragmatyki zawodowej nauczycieli akademickich oraz nagród dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne;

16) zatwierdzania zasad przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów w celu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych;

17) odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów;

18) realizacji zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.2)) w odniesieniu do rektorów i prorektorów uczelni publicznych, członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

19) powoływania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej;

20) współpracy z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną, w zakresie właściwości departamentu;

21) współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów i Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadzoru nad nimi;

22) kontroli resortowej;

23) wewnętrznej kontroli instytucjonalnej;

24) nadzoru Ministra nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi, z wyłączeniem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz uczelni, w szczególności związane z:

a) sprawozdawczością z działalności jednostek nadzorowanych,

b) udziałem w planowaniu budżetowym w zakresie jednostek nadzorowanych, we współpracy z Departamentem Budżetu i Finansów,

c) tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem lub likwidacją jednostek nadzorowanych,

d) wyborem biegłego rewidenta dla jednostek nadzorowanych,

e) konkursami na stanowiska kierowników jednostek nadzorowanych oraz ich powoływaniem, odwoływaniem, określaniem wysokości ich wynagrodzeń i oceną pracy,

f) wyłanianiem kandydatów na powoływanych przez Ministra członków organów jednostek podległych i nadzorowanych;

25) ogólnych zasad funkcjonowania oraz organizacji instytutów badawczych, w tym związanych z wyznaczaniem przez ministra właściwego do spraw nauki przedstawicieli do komisji przeprowadzających konkursy na dyrektora instytutu;

26) działalności Polskiej Akademii Nauk;

27) nadzoru nad programami wieloletnimi wdrażanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" oraz "Polskie Sztuczne Serce";

28) realizacji obowiązków Ministra wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm. 3));

29) koordynacji oraz monitorowania rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Ministra, w tym coroczne dokonywanie ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Ministerstwo oraz jednostki podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

30) koordynacji współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli i innymi organami kontroli w zakresie kontroli prowadzonych w Ministerstwie;

31) koordynacji i współuczestniczenia w postępowaniach wyjaśniających realizowanych w związku z przekazywanymi przez organy kontroli skarbowej wynikami kontroli oraz notami sygnalizacyjnymi;

32) obsługi prac Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich i Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki;

33) działalności Centrum Nauki Kopernik.

2. W strukturze Departamentu Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru działa Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego, którego zasady funkcjonowania określają przepisy o finansach publicznych oraz regulamin audytu wewnętrznego zatwierdzony przez Ministra.";

5) uchyla się § 28;
6) w § 29:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz rozwoju Krajowych Ram Kwalifikacji;",

b) dodaje się pkt 43-58 w brzmieniu:

"43) konkursu dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;

44) stopni naukowych i tytułu naukowego, w tym współpracy z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów;

45) koordynacji Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym;

46) przygotowywania projektów przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego;

47) tworzenia i przekształcania uczelni publicznych;

48) prowadzenia spraw dotyczących powoływania Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

49) włączania kolegiów działających na podstawie ustawy o systemie oświaty do systemu szkolnictwa wyższego;

50) działań związanych z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej;

51) określania polityki wzajemnego uznawania wykształcenia;

52) określania zasad i trybu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą;

53) prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących odmowy uznania dokumentów o wykształceniu uzyskanych za granicą;

54) uczestnictwa Polski w sieci ENIC (European Network of Information Centre on academic recognition and mobility - sieć Rady Europy/UNESCO) oraz NARIC (National Academic Recognition Information Centre - sieć Komisji Europejskiej);

55) koordynacji wdrażania i funkcjonowania systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej;

56) pełnienia funkcji ośrodka informacji w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych;

57) udziału w posiedzeniach grup Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej dotyczących systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej;

58) programu Tempus oraz współpracy z Europejską Fundacją Szkoleń w Turynie.";

7) w § 30 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich, w tym sprawozdawczości z pomocy publicznej udzielonej wydawcom podręczników akademickich.";

8) w § 31:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) projektowania zasad obiegu i archiwizacji dokumentów w Ministerstwie oraz prowadzenia archiwum zakładowego Ministerstwa, w tym przechowywania i udostępniania dokumentów Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 2004-2006;",

b) dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

18) prowadzenia i redagowania strony intranetowej Ministerstwa.";

9) w § 32 w ust. 1:
a) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) prowadzenia działań z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Ministerstwa, w szczególności prowadzenia i redagowania strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej;",

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) obsługi prac Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Młodych Naukowców, Komitetu Polityki Naukowej i Zespołu Odwoławczego;",

c) dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

"28) wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych pracownikom uczelni i jednostek nadzorowanych przez Ministra.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 76, poz. 408, Nr 84, poz. 455 i Nr 89, poz. 514.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.