Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.20.260

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 października 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Departament Administracyjny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 2 ust. 1 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073) zarządza się, co następuje:

§  1.
W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176, Nr 21, poz. 209 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 85 i Nr 15, poz. 188) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 25:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Kadr nadzoruje i planuje przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, kształtuje resortowy system uposażeń żołnierzy, a także kieruje bieżącą działalnością kadrową w resorcie.",

b)
w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opracowywanie założeń i kierunków rozwoju polityki zarządzania zasobami osobowymi żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych, przygotowywanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz decyzji Ministra i innych dokumentów prawnych związanych ze służbą wojskową żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz ich uposażeń;",

– w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) prowadzeniem ewidencji żołnierzy zawodowych,",

– pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) sprawowanie nadzoru nad działalnością kadrową w resorcie oraz organizowanie i prowadzenie działalności kontrolno-rozliczeniowej w tym zakresie;

6) prowadzenie oceny sytuacji kadrowej żołnierzy zawodowych w resorcie za dany rok kalendarzowy oraz opracowywanie projektu wytycznych Ministra do działalności kadrowej na rok następny;",

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z przebiegiem służby wojskowej żołnierzy zawodowych oraz uposażeń żołnierzy.";

2)
w § 27:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego kształtuje politykę naukową i naukowo-techniczną, koordynuje realizację badań naukowych i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej (RP) z obszaru techniki i technologii obronnych, a także wskazuje kierunki rozwoju zaplecza naukowo-badawczego resortu i wyższego szkolnictwa wojskowego oraz wykonuje w imieniu Ministra nadzór, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)).",

b)
w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) nadzór nad zgodnością działań uczelni wojskowych z przepisami prawa i statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych;";

3)
w § 29 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) koordynacja współpracy z NATO i UE w zakresie inicjatyw dotyczących zdolności obronnych oraz monitorowanie stanu realizacji zobowiązań polityczno-wojskowych RP wynikających z członkostwa w tych organizacjach, w tym przygotowywanie Odpowiedzi RP na Kwestionariusz Planowania Obronnego NATO (DPQ) i Kwestionariusz Celu Operacyjnego UE (EU HGQ);";

4)
w § 30:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Polityki Zbrojeniowej kształtuje system pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW), realizuje zadania Sekretariatu Rady Uzbrojenia, odpowiada w Siłach Zbrojnych za realizację prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze UiSW. Koordynuje przedsięwzięcia dotyczące uczestnictwa resortu w Europejskiej Agencji Obrony, Konferencji Krajowych Dyrektorów do spraw Uzbrojenia oraz innych struktur działających w obszarze UiSW, a także dwustronnej współpracy międzynarodowej w zakresie problematyki UiSW. Wykonuje, w imieniu Ministra, czynności organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych - z wyjątkiem jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia - nadzorowanych przez Ministra, a także czynności w zakresie uprawnień majątkowych Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Realizuje w imieniu Ministra czynności związane z przekształceniami własnościowymi nadzorowanych podmiotów, w tym ich komercjalizacją, podziałem, łączeniem, likwidacją lub upadłością.",

b)
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wykonywanie, w imieniu Ministra, czynności organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych, z wyjątkiem jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia;";

5)
§ 33 otrzymuje brzmienie:

"§ 33. Departament Spraw Socjalnych

1. Departament Spraw Socjalnych realizuje zadania związane z wojskowym systemem emerytalnym, koordynuje proces planowania i realizacji budżetu wojskowych biur emerytalnych, opracowuje rozwiązania w zakresie świadczeń socjalnych, organizuje wypoczynek krajowy i zagraniczny, nadzoruje i organizuje system rekonwersji kadr, organizuje współpracę ze związkami zawodowymi pracowników wojska, opracowuje kierunki polityki zatrudnieniowo-płacowej pracowników wojska oraz nadzoruje jej realizację, koordynuje działania na rzecz poprawy warunków pracy i służby, a także nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) oraz działalność służby bhp w jednostkach organizacyjnych resortu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 6.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) określanie zasadniczych kierunków działalności resortu w dziedzinie wojskowego systemu emerytalnego i rekonwersji kadr oraz opracowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie, a także reprezentowanie Ministra w sprawach z zakresu działania Departamentu przed właściwymi sądami;

2) planowanie i realizacja polityki socjalnej w odniesieniu do żołnierzy i pracowników wojska, w tym administrowanie pozostającymi w dyspozycji Ministra środkami na zapomogi dla żołnierzy oraz ustalanie zasad i organizowanie krajowej i zagranicznej działalności wczasowej dla środowiska wojskowego;

3) opracowywanie założeń i kierunków rozwoju polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników wojska;

4) realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi;

5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy wobec pracowników wojska, organizowanie i prowadzenie działalności kontrolno-rozliczeniowej w tym zakresie;

6) prognozowanie wielkości stanów osobowych pracowników wojska, monitorowanie ich kształtowania w roku budżetowym oraz koordynowanie i realizowanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji pracowników wojska;

7) zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami w sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników wojska;

8) określanie zasad funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych: wojskowych biur emerytalnych, wojskowych domów wypoczynkowych, wojskowych zespołów wypoczynkowych, Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, Domu Emeryta Wojskowego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;

9) organizowanie współpracy w zakresie zagranicznej działalności wczasowej i kolonijno-obozowej, prowadzonej na podstawie dwustronnych umów i w ramach przynależności do Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego Wojskowych Służb Socjalnych (Comite de Liaison des Organismes Militaires Sociaux - CLIMS) oraz realizacja zadań statutowych wynikających ze stałego członkostwa i udział w wypracowywaniu polityki i głównych kierunków działania tej organizacji;

10) prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie realizacji dochodów i wydatków przez wojskowe biura emerytalne, wojskowe domy wypoczynkowe i wojskowe zespoły wypoczynkowe, prawidłowości ustalania przez wojskowe biura emerytalne prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i ich wysokości, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w jednostkach organizacyjnych resortu, realizacji zadań przez centralne i terenowe struktury rekonwersji;

11) koordynowanie planowania i realizacji przez wojskowe biura emerytalne dochodów i wydatków oraz planowanie wydatków na zadania inwestycyjne wojskowych domów wypoczynkowych i wojskowych zespołów wypoczynkowych;

12) realizowanie zadań w ramach prowadzonych postępowań w sprawie jednorazowych świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową kadry dowódczej Sił Zbrojnych oraz przygotowywanie projektów decyzji Ministra w związku z wystąpieniami kierowanymi do Ministra o przyznanie jednorazowego odszkodowania przez osoby wymienione w ustawie z dnia 11 kwietna 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1084);

13) prowadzenie oceny sytuacji kadrowej pracowników wojska w resorcie za dany rok kalendarzowy oraz opracowywanie projektu wytycznych Ministra do działalności kadrowej na rok następny.".

6)
w § 39 w ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) monitorowanie stanu dyscypliny wojskowej w Siłach Zbrojnych RP, prowadzenie nadzoru i udzielanie wsparcia podporządkowanym strukturom kierowania i dowodzenia w procesie wyróżniania i reagowania dyscyplinarnego.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.