Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.21.209

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Departament Administracyjny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 2 ust. 1 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647) zarządza się, co następuje:

§  1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73 i Nr 17, poz. 176), w Rozdziale 5 po § 51 dodaje się § 52 w brzmieniu:

"§ 52. Biuro Obrony Przeciwrakietowej

1. Biuro Obrony Przeciwrakietowej planuje, koordynuje i realizuje udział resortu we współpracy w rozwoju systemów obrony przeciwrakietowej, w tym systemu obrony przeciwrakietowej RP. W powyższym zakresie identyfikuje interesy bezpieczeństwa i obronności RP, opracowuje propozycje sposobów ich realizacji, planuje i koordynuje współpracę resortu w zakresie realizacji zadań, wynikających z umów międzynarodowych i innych porozumień wykonawczych oraz prac Sojuszu Północnoatlantyckiego, Rady NATO - Rosja i Unii Europejskiej dotyczących obrony przeciwrakietowej. Prowadzi prace analityczne, opracowuje i przedstawia ekspertyzy, opinie, prognozy i propozycje stanowiska resortu, dotyczące współpracy w dziedzinie obrony przeciwrakietowej.

2. Do zakresu zadań Biura należy w szczególności:

1) identyfikowanie interesów bezpieczeństwa i obronności RP w dziedzinie obrony przeciwrakietowej oraz wypracowywanie propozycji sposobów ich realizacji;

2) przygotowywanie i opracowywanie stanowiska oraz realizacja zadań Ministra w negocjacjach umów międzynarodowych dotyczących współpracy Rządu RP w rozwoju systemów obrony przeciwrakietowej;

3) opracowywanie projektów aktów prawnych wynikających z udziału Polski w rozwoju systemów obrony przeciwrakietowej;

4) planowanie i koordynowanie współpracy resortu obrony narodowej z instytucjami wskazanymi w decyzjach Rady Ministrów w zakresie budowy i funkcjonowania instalacji systemu obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych Ameryki na terenie Polski, w tym:

a) politycznych, prawnych, społecznych i informacyjnych aspektów budowy i funkcjonowania instalacji amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce,

b) uwarunkowań budowy i funkcjonowania wymienionego systemu na terenie Polski w zakresie infrastruktury, logistyki i finansów;

5) planowanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań powierzonych stronie polskiej w ramach dwustronnej współpracy wojskowej resortu w zakresie rozmieszczenia instalacji o której mowa w pkt 4 z instytucjami wskazanymi przez Radę Ministrów;

6) uczestnictwo w planowaniu i realizacji rozwoju systemu obrony powietrznej RP, w tym:

a) zapewnianie analiz, ocen, prognoz i opinii dotyczących wpływu budowy i funkcjonowania instalacji amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce na ocenę zagrożeń, wymagań operacyjnych i sposobów ich zapewnienia w rozwoju systemem obrony przeciwrakietowej RP,

b) opracowywanie propozycji zakresu i zasad współpracy między instalacją amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce, a systemem obrony przeciwrakietowej RP,

c) planowanie i koordynowanie praktycznych przedsięwzięć (warsztatów, gier decyzyjnych, symulacji) dotyczących współdziałania instalacji amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce z systemem obrony przeciwrakietowej RP;

7) planowanie i koordynacja realizacji zadań resortu wynikających z udziału Polski w pracach Sojuszu Północnoatlantyckiego, Rady NATO - Rosja oraz Unii Europejskiej w zakresie obrony przeciwrakietowej, w tym:

a) przygotowywanie i prezentowanie stanowiska Polski w pracach ciał i grup roboczych NATO, Rady NATO - Rosja oraz Unii Europejskiej dotyczących politycznych, wojskowo-operacyjnych, technologiczno-przemysłowych aspektów udziału Polski w rozwoju systemów obrony przeciwrakietowej w powyższych gremiach,

b) planowanie i koordynowanie praktycznej współpracy resortu z właściwymi instytucjami NATO we włączeniu elementów systemu obrony powietrznej Polski do systemu obrony przeciwrakietowej NATO i późniejszym funkcjonowaniu w tym systemie;

8) współdziałanie z instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami publicznymi w zakresie obrony przeciwrakietowej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i funkcjonowania instalacji amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej oraz rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy towarzyszącej temu rozmieszczeniu.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.