Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2007.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra (GPM) oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego (DKOS);

2) Departament Nadzoru Oświatowego (DNO);

3) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (DKZU);

4) Departament Młodzieży, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach (DMB);

5) Departament Spraw Nauczycielskich (DSN);

6) Departament Informatyzacji Procesów Edukacyjnych (DIPE);

7) Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM);

8) Departament Ekonomiczny (DE);

9) Departament Funduszy Strukturalnych (DFS);

10) Departament Prawny (DP);

11) Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (BWE);

12) Biuro Kontroli i Audytu (BKA);

13) Biuro Dyrektora Generalnego (BG);

14) Biuro Informacji i Promocji (BI);

15) Biuro Administracyjne (BA);

16) Biuro Kadr i Szkolenia (BKS);

17) Biuro Spraw Obronnych (BSO);

18) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (SON).";

2) w § 18 skreśla się pkt 50, 51 i 52;
3) w § 21:
a) w pierwszym zdaniu wyrazy "Departamentu Młodzieży i Wychowania (DMW) "zastępuje się wyrazami "Departamentu Młodzieży, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach (DMB)",
b) w pkt 34 kropkę zastępuje się średnikiem,
c) dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

"35) inicjowania i wspierania działań, mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach.";

4) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. Do zakresu działania Departamentu Spraw Nauczycielskich (DSN) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

1) rozwiązań systemowych w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli;

2) założeń organizacyjnych, programowych oraz zasad kształcenia nauczycieli, w tym określania standardów kształcenia nauczycieli w zakładach kształcenia nauczycieli;

3) potrzeb kadrowych oświaty oraz rozmiarów i kierunków kształcenia nauczycieli, w tym:

a) kształcenia nauczycieli w kolegiach,

b) zapotrzebowania na nauczycieli określonych specjalności;

4) realizacji programów międzynarodowych w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli, w tym:

a) udziału w pracach Komitetu Zarządzającego Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu,

b) współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz z ambasadami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz w sprawach nauczycielskich kolegiów języków obcych, a także udziału w realizacji ogólnopolskich programów doskonalenia nauczycieli języków obcych;

5) kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

6) tworzenia, przekształcania i likwidowania zakładów kształcenia nauczycieli, specjalności i systemów kształcenia w zakładach kształcenia nauczycieli;

7) nadzoru pedagogicznego nad zakładami kształcenia nauczycieli;

8) kontroli sprawności i efektywności sprawowania przez kuratorów oświaty nadzoru pedagogicznego w zakresie problematyki należącej do właściwości departamentu przy wiodącej i koordynacyjnej roli Departamentu Nadzoru Oświatowego;

9) wspomagania kuratorów oświaty w realizacji zadań nadzoru, w tym poprzez organizację narad, szkoleń, konferencji i warsztatów w zakresie problematyki należącej do właściwości departamentu we współpracy z Departamentem Nadzoru Oświatowego;

10) kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli;

11) doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

12) systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli;

13) współpracy z centralnymi placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zadań związanych z doskonaleniem i kształceniem nauczycieli;

14) analizy, oceny i zatwierdzania do realizacji planów pracy centralnych placówek doskonalenia nauczycieli oraz oceny sprawozdań z ich realizacji;

15) realizacji przez szkoły wyższe i inne podmioty programów kształcenia i doskonalenia nauczycieli;

16) programów kształcenia i doskonalenia nauczycieli realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych;

17) funkcjonowania bibliotek pedagogicznych;

18) uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - nauczyciel;

19) potwierdzania uzyskanych w Polsce kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela osobom ubiegającym się o pracę w tym zawodzie w:

a) innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,

b) państwach poza Unii Europejskiej;

20) zasad wykorzystywania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

21) organizacji i zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli;

22) współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie realizacji edukacyjnych programów wspólnotowych, w szczególności Programu Uczenia się przez całe życie;

23) zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami, w tym zakresu ochrony wynikającej z przepisów odrębnych;

24) zasad dokonywania zmiany warunków pracy i płacy nauczycieli;

25) praw i obowiązków nauczycieli wynikających ze stosunku pracy, w tym uprawnień emerytalnych, zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli oraz innych;

26) praw i obowiązków nauczycieli wynikających z pragmatyk zawodowych obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

27) zasad, trybu i kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska dyrektorów szkół (placówek) i inne stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach);

28) wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach);

29) zasad i trybu powierzania stanowiska dyrektora szkoły (placówki) i innych stanowisk kierowniczych w szkołach (placówkach), a także zasad i trybu odwoływania z tych stanowisk;

30) zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół (placówek);

31) systemu wynagradzania nauczycieli określonego w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz przygotowywania opinii formalnofinansowych związanych z jego realizacją;

32) zasad wynagradzania nauczycieli;

33) realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego kompetencji w zakresie ustalania wynagrodzeń nauczycieli;

34) opracowywania analiz wielkości i struktury zatrudnienia nauczycieli oraz prowadzenia prac analitycznych w zakresie skutków finansowych realizacji przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

35) przeprowadzania ogólnopolskiego badania EN-3;

36) współpracy z ogólnopolskimi strukturami związków zawodowych w zakresie pragmatyki nauczycielskiej;

37) prowadzenia bazy danych stanowiącej rejestr osób uprawnionych do świadectw rekompensacyjnych;

38) systemu awansu zawodowego nauczycieli;

39) nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez kuratorów oświaty i powołane przez nich komisje kwalifikacyjne;

40) monitorowania systemu awansu zawodowego nauczycieli;

41) planowania i koordynacji doskonalenia zawodowego członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli;

42) prowadzenia listy ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz zasad wpisywania na listę i skreślania z niej;

43) wykonywania zadań organu wyższego stopnia, w rozumieniu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w stosunku do kuratorów oświaty w sprawach dotyczących:

a) nadawania nauczycielom stopni awansu zawodowego,

b) sprawowania przez kuratora oświaty nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez organy prowadzące szkoły (placówki) i komisje egzaminacyjne,

c) sprawowania przez kuratora oświaty nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół i powołane przez nich komisje kwalifikacyjne;

44) współdziałania kuratora oświaty z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących powierzania stanowisk dyrektorów szkół (placówek) i odwoływania z tych stanowisk;

45) przygotowywania projektów odpowiedzi na skargi złożone przez nauczycieli do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje wydane przez Ministra w sprawach, o których mowa w pkt 42, 43 i 46;

46) wydawania przez Ministra aktów nadania nauczycielom stopni awansu zawodowego;

47) organizacji w Ministerstwie sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans oraz obsługi administracyjno-biurowej prac komisji;

48) przygotowywania umów dotyczących finansowania działań edukacyjnych i umów o dofinansowanie projektów;

49) przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów i realizacji projektów edukacyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich dla projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym;

50) współpracy z Biurem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie przygotowywania założeń dokumentacji konkursowej dla projektów wybieranych w trybie konkursowym.";

5) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. Do zakresu działania Departamentu Informatyzacji Procesów Edukacyjnych (DIPE) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

1) uczestniczenia w działaniach, prowadzących do tworzenia w Polsce społeczeństwa informacyjnego;

2) współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich powszechnego stosowania w edukacji;

3) wyposażania szkół w sprzęt komputerowy i oprogramowanie;

4) realizacji programu monitorowania wejść do szkół i placówek;

5) kontroli sprawności i efektywności sprawowania przez kuratorów oświaty nadzoru pedagogicznego w zakresie problematyki należącej do właściwości departamentu, przy wiodącej i koordynacyjnej roli Departamentu Nadzoru Oświatowego;

6) wspomagania kuratorów oświaty w realizacji zadań nadzoru, w tym poprzez organizację narad, szkoleń, konferencji i warsztatów w zakresie problematyki należącej do właściwości departamentu, we współpracy z Departamentem Nadzoru Oświatowego;

7) realizacji, we współpracy z Departamentem Młodzieży, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach, zadań z zakresu stosowania zabezpieczeń przed dostępem nieletnich użytkowników do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;

8) współpracy z resortowymi i międzyresortowymi zespołami ekspertów w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego;

9) promowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji;

10) przygotowywania, realizacji i aktualizacji strategii resortu w zakresie informatyzacji szkół;

11) współpracy z Departamentem Spraw Nauczycielskich w zakresie standardów kształcenia, dokształcania i doskonalenia informatycznego nauczycieli;

12) przygotowywania analiz, związanych z edukacją informatyczną i stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu;

13) współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie upowszechniania edukacji informatycznej i technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach;

14) przygotowywania umów finansowania działań edukacyjnych i umów o dofinansowanie projektów;

15) przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów i realizacji projektów edukacyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich dla projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym;

16) współpracy z Biurem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie przygotowywania założeń dokumentacji konkursowej dla projektów wybieranych w trybie konkursowym.";

6) załącznik do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymuje brzmienie:

"WŁAŚCIWOŚĆ PODMIOTOWA

departamentów w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

1. Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego:

1) Centralna Komisja Egzaminacyjna;

2) okręgowe komisje egzaminacyjne;

3) Fundacja Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

2. Departament Nadzoru Oświatowego:

1) Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli;

2) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej;

3) Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

4) Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie;

5) Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą.

3. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

Instytut Badań Edukacyjnych.

4. Departament Spraw Nauczycielskich:

zakłady kształcenia nauczycieli.

5. Biuro Administracyjne:

Centrum Informatyczne Edukacji.".

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.