Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 8 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 8, z późn. zm.2) ) w załączniku w § 2 uchyla się pkt 12.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664,769 i 951.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2009 r. Nr 15, poz. 88, z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i Nr 5, poz. 20, z 2011 r. Nr 6, poz. 22 oraz z 2012 r. poz. 67.