Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.4.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 21 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 20) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu obowiązków Dyrektora w szczególności należy:";

2) w ust. 2 w pkt 6 po lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) wydatków reprezentacyjnych Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców w zakresie zadań realizowanych przez Gabinet Komendanta Głównego Straży Granicznej;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.