Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 15 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 35) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) prowadzenie działalności w zakresie usług psychologicznych, koordynacji zabezpieczenia medycznego operacji powrotowych cudzoziemców drogą lotniczą, współdziałanie w realizacji działań związanych z kwalifikowaną pierwszą pomocą a także obsługa kancelaryjno-administracyjna Okręgowej Komisji Lekarskiej z siedzibą w Komendzie Głównej Straży Granicznej;";

2) w § 2:
a) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej Okręgowej Komisji Lekarskiej z siedzibą w Komendzie Głównej Straży Granicznej;",

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) świadczenie usług psychologicznych na rzecz funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz prowadzenie poszerzonych badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;",

c) pkt 22 uchyla się,
d) w pkt 25 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) świadczenia usług psychologicznych realizowanych przez podmioty lecznicze jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w tym opiniowania psychologicznego kandydatów do służby w Straży Granicznej;",

e) w punkcie 35 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 36 w brzmieniu :

"36) koordynowanie zabezpieczenia medycznego operacji powrotowych cudzoziemców drogą lotniczą, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania lekarzy podmiotów leczniczych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz Biura do wykonywania poszczególnych zadań.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Zastępcy dyrektora Biura, w zakresie swoich uprawnień, są upoważnieni do potwierdzania pod względem merytorycznym rozliczeń kosztów określonych w § 5 ust. 3 pkt 7 lit. a.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.