Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.4.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 19 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 29 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 33 i Nr 11, poz. 103) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 3 uchyla się lit. c;
2) w § 2:
a) w pkt 1 uchyla się lit. s,
b) po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) prowadzenie ewidencji w księgach pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych.";

3) w § 5:
a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dokonywanie zakupu rzeczowych aktywów oraz usług zgodnie z planem wydatków budżetowych Biura i obowiązującymi przepisami;",

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) dokonywanie zakupów ze środków finansowych przyznawanych na realizację zaopatrzenia materiałowo-technicznego Straży Granicznej;",

– po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie powierzonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.";

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dyrektorowi Biura powierza się obowiązki w zakresie gospodarki finansowej określonej w § 1 pkt 1-3 oraz w § 2 pkt 1 lit. a - j, m - o, q - r i t - y oraz pkt 3 i czyni odpowiedzialnym za ich realizację.".

§  2. Dyrektorowi Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia składa pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień dyrektora Biura określonych w regulaminie organizacyjnym Biura, potwierdzone czytelnym podpisem, które następnie przekazywane jest do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej w celu włączenia do akt osobowych. Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej umieszcza na oświadczeniu pieczęć swojej jednostki organizacyjnej.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.