Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 22 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 33 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 36, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku:
a) w § 2 w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) obsługa stanowisk abonenckich sieci utajnionej łączności telekopiowej umiejscowionych w Biurze, w zakresie właściwości Biura.;",

b) w § 5 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) uzyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 10b ust. 1 ustawy;";

2) załącznik do załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Upoważnienia wydane na postawie § 4 ust. 2 i 3 załącznika do zarządzenia, o którym mowa w § 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG Nr 15, poz. 92, z 2010 r. Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 10 i Nr 5, poz. 19, z 2011 r. Nr 6, poz. 22 i Nr 8, poz. 30 oraz z 2012 r. poz. 59.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

UPOWAŻNIENIE FUNKCJONARIUSZA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ