Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 24 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm1) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 1 i 66), w załączniku § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Obsługę logistyczną, finansową oraz zewnętrzną ochronę Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie zapewnia Morski Oddział Straży Granicznej imienia płk. Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.