Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2008.5.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 15 maja 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 110 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) § 4 ust. 1 pkt 7-13 załącznika do zarządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.";

2)
w załączniku do zarządzenia w § 2 pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26) organizowanie procesu zaopatrywania i koordynowania dystrybucji sprzętu i materiałów nabywanych na potrzeby Biura w zakresie:

a) prowadzenia gospodarki magazynowej;

b) prowadzenia gospodarki rzeczowo-finansowej, ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.