Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 28 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 21 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 16, 42 i 60) w załączniku, w § 3 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Wydział Ekonomiczny;".

§  2.
Przepis zarządzenia stosuje się od dnia 15 maja 2013 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.