Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2004.11.67

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 57
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 15 listopada 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:
§  1.
W § 2 załącznika do zarządzenia nr 24 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 35 oraz z 2003 r. Nr 9, poz. 52), zmienionego zarządzeniami nr 35 z dnia 6 sierpnia 2004 r. i nr 45 z dnia 14 września 2004 r., uchyla się pkt 34.
§  2.
W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia podjęto i nie zakończono czynności zmierzające do zbadania i wyjaśnienia wniesionych skarg, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.