Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.4.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 19 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 17 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro jest jednostką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej odpowiedzialną za przygotowanie i realizację budżetu Straży Granicznej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, zorganizowanie i prowadzenie zgodnej z przepisami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie właściwości Biura.";

2) w § 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przygotowanie - na podstawie decyzji ministrów właściwych do spraw wewnętrznych oraz finansów publicznych, zmian w planach finansowych dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia ustanowionych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;",

b) po pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 - 27 w brzmieniu:

"19) opracowanie planów finansowych na wynagrodzenia dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych ustanowionych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;

20) weryfikacja planów finansowych jednostek budżetowych Straży Granicznej pod względem ich struktury, na tle stopnia realizacji tych planów;

21) przygotowanie wniosków do dysponenta głównego o dokonanie zmiany w planie wydatków Straży Granicznej;

22) opracowanie projektów zmian planu wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;

23) opracowywanie projektu harmonogramu zasileń Straży Granicznej w środki finansowe oraz podziału miesięcznych limitów zasileń na poszczególnych dysponentów;

24) opracowywanie okresowych analiz ekonomicznych i ocen działalności budżetowej i pozabudżetowej Straży Granicznej;

25) przygotowywanie rozwiązań systemowych oraz opracowywanie projektów przepisów regulujących problematykę gospodarki finansowej w zakresie planowania i realizacji wydatków i dochodów budżetowych;

26) rozliczanie funduszu nagród funkcjonariuszy Straży Granicznej pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej po wyłączeniu planu tych wydatków dla ustanowionych przez niego dysponentów;

27) rozliczanie zmian planu wydatków Straży Granicznej w danym roku budżetowym.";

3) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie powierzonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej:";

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dyrektorowi Biura powierza się obowiązki w zakresie gospodarki finansowej określonej w § 1 ust. 1 i 2 oraz § 2 i czyni odpowiedzialnym za ich realizację.".

§  2. Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia składa pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień dyrektora Biura określonych w regulaminie organizacyjnym Biura, potwierdzone czytelnym podpisem, które następnie przekazywane jest do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej w celu włączenia do akt osobowych. Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej umieszcza na oświadczeniu pieczęć swojej jednostki organizacyjnej.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.