Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Administracyjno-Gospodarczego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2011.1.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 31 stycznia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Administracyjno-Gospodarczego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 42 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Administracyjno-Gospodarczego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW Nr 3 poz. 51 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 83 i 91) w § 2:
1)
w pkt 3 uchyla się lit. f;
2)
w pkt 6 uchyla się lit. b;
3)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Wydział IX - Bezpieczeństwa i Higieny Służby oraz Pracy zajmujący się:

a) załatwianiem spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy w ABW,

b) doradztwem w zakresie stosowania przepisów oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy,

c) doradztwem w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach służbowych oraz pracy, na których występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia albo warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

d) udziałem w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą oraz pracą,

e) udziałem w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, a także w ustalaniu zadań osób kierujących funkcjonariuszami i pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy,

f) załatwianiem spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby dotyczących funkcjonariuszy Biura, w tym przeprowadzeniem postępowań powypadkowych na podstawie odrębnych przepisów,

g) udzielaniem wsparciem dla kierowników jednostek organizacyjnych ABW w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy,

h) realizowaniem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach jednostek organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie.".

§  2.
Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego ABW w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia określi zakres działania Wydziału Bezpieczeństwa i Higieny Służby oraz Pracy oraz zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk służbowych.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.