Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2006.1.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2006
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 8 lutego 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu działania Rady Nauki

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 7/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu działania Rady Nauki (Dz. Urz. MNiI Nr 3, poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) o przekazanie sprawy do właściwego organu Rady, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, ze wskazaniem okoliczności wymagających wyjaśnienia";

2) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. 1. Członek komisji Rady jest wyłączony z udziału w postępowaniu dotyczącym oceny wniosków lub raportów o przyznanie lub rozliczenie środków finansowych, jeżeli istnieją okoliczności mogące wpłynąć na bezstronność jego oceny, w szczególności gdy postępowanie dotyczy zatrudniającej go jednostki naukowej albo projektu lub programu, którego ma być wykonawcą.

2. Członek komisji Rady może uczestniczyć w realizacji projektu badawczego, po poinformowaniu o tym Ministra.

3. Członek komisji Rady nie może pobierać wynagrodzenia za udział w realizacji projektu badawczego, jeżeli projekt ten został zakwalifikowany do finansowania ze środków finansowych na naukę w okresie jego członkostwa w komisji Rady.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do kierowania projektami promotorskimi.

5. Członek organu Rady lub zespołu, o którym mowa w § 2 pkt 2, nie może sporządzać indywidualnych recenzji, jeżeli dotyczą one spraw należących do właściwości danego organu Rady lub zespołu".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.