Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2013.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 28 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, wynikających z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.1) ), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE. L. z 2004 r. Nr 166 poz. 1 z późn. zm.2) ), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE. L. z 2009 r. Nr 284, poz. 1 z późn. zm.3) ), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 344, poz. 1), Decyzji Nr 1/2012 Wspólnego Komitetu utworzonego na podstawie umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie zastąpienia załącznika II do tej umowy dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 103, poz. 51), umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 229, poz. 1686), umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 46, poz. 374), umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 133, poz. 1095), umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei z dnia 25 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 35, poz. 192), umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1160) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie realizacji zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, wynikających z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym w § 4 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Oddział Regionalny KRUS w Krakowie - Placówka Terenowa w Nowym Sączu - w odniesieniu do osób posiadających:

a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych: w Australii, w Austrii, w Belgii, w Bułgarii, w Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, w Danii, w Estonii, w Finlandii, we Francji, w Grecji, w Hiszpanii, w Holandii, w Irlandii, w Islandii, w Kanadzie, w Korei, w Lichtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Macedonii, na Malcie, w Norwegii, w Portugalii, w Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Szwajcarii, w Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech,

b) okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne, w tym ostatnio przebyte: w Australii, w Austrii, w Belgii, w Bułgarii, w Chorwacji, na, Cyprze, w Czechach, w Danii, w Estonii, w Finlandii, we Francji, w Grecji, w Hiszpanii, w Holandii, w Irlandii, w Islandii, w Kanadzie, w Korei, w Lichtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Macedonii, na Malcie, w Norwegii, w Portugalii, w Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Szwajcarii, w Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378 i Nr 233, poz. 1382 oraz z 2012 r. poz. 637, poz. 1342 i poz. 1529.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 284, poz. 43, z 2010 r. Nr 338, poz. 35 i Nr 344, poz. 1 oraz z 2012 r. Nr 149, poz. 4 i Nr 349, poz. 45.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 338, poz. 35 i Nr 344, poz. 1, Dz. U. UE. C z 2012 r. Nr 12, poz. 6 oraz Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 149, poz. 4 i Nr 349, poz.45.