Zm.: zarządzenie w sprawie realizacji zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, wynikających z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie oraz z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 14 września 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, wynikających z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie oraz z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym

Na podstawie:
- art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) oraz

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem 883/2004,

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L z dnia 30 października 2009 r.), zwanego dalej Rozporządzeniem 987/2009,

- Umowy między Wspólnotą Europejską i Jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób (Dz. Urz. UE L 114 z 30 kwietnia 2002 r. z późn. zm.) oraz Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób w związku z udziałem w charakterze Umawiających się Stron Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 89 z 28 marca 2006 r.),

- ustawy z dnia 8 września 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1431),

- ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 978),

- ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1013),

- ustawy z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 1047)

zarządza się, co następuje:

§  1.
W zarządzeniu nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie realizacji zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, wynikających z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie oraz z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, zmienionym zarządzeniem nr 30 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 lipca 2009 r., zarządzeniem nr 6 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 lutego 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu realizowania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej KRUS, zadań wynikających z Rozporządzenia 883/2004 i Rozporządzenia 987/2009 oraz umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określania właściwego ustawodawstwa oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, wyznaczam zadania dla oddziałów regionalnych i placówek terenowych KRUS określone w niniejszym zarządzeniu."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.