Zm.: zarządzenie w sprawie rachunków walutowych jednostek badawczych w 1983 r. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie rachunków walutowych jednostek badawczych w 1983 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1984.2.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.

ZARZĄDZENIE Nr B/5
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 15 marca 1984 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków walutowych jednostek badawczych w 1983 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 218), art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz. 57), w związku z § 37 ust 1-4 i § 47 uchwały nr 282 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1983 r. (Monitor Polski z 1983 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 43, poz. 252) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 marca 1983 r. w sprawie rachunków walutowych jednostek badawczych w 1983 r. (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule zarządzenia skreśla się wyrazy "w 1983 r.",
2)
w § 5:
a)
w ust. 1 pkt 1 wyraz "wpływów" zastępuje się wyrazem "wpływami",
b)
w ust. 2 pkt 1 - na końcu przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje wyrazy "odpis dewizowy może być wyższy od 10% jeżeli wskazuje na to treść zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3",
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3" Odpisów podanych w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem wpływów z sympozjów i konferencji naukowych, oddział Banku dokonuje na podstawie zaświadczenia o wysokości efektywnego wpływu z tytułu eksportu wydanego przez:

1) przedsiębiorstwo handlu zagranicznego,

2) jednostkę gospodarki uspołecznionej uprawnioną do działalności w obrocie z zagranicą,

3) jednostkę badawczą posiadającą koncesję, po rozliczeniu transakcji z Bankiem.

Zasilanie rachunków wpływami z sympozjów i konferencji naukowych dokonywane jest na podstawie dokumentów rozliczeniowych.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 1984 r.