Zm.: zarządzenie w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzorów wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych.

Dzienniki resortowe

NFZ.2011.54.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 97/2011/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 22 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzorów wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 65/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzorów wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych, zmienionym zarządzeniem Nr 84/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzorów wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych, wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przyjmuje się do stosowania w Funduszu wzór wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń wykonanych w odstępie krótszym niż 14 dni, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przyjmuje się do stosowania w Funduszu wzór wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń:

1) udzielanych świadczeniobiorcy innej płci niż wskazuje na to profil komórki udzielającej świadczenie;

2) udzielanych świadczeniobiorcy pełnoletniemu w ramach zakresu świadczeń dla dzieci;

3) udzielanych świadczeniobiorcy w wieku poniżej 60 roku życia w oddziale psychogeriatrycznym,

- stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przyjmuje się do stosowania w Funduszu wzór wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczenia, o którym mowa w § 22 obowiązującego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia. Załącznikiem do powyższego wniosku jest specyfikacja kosztowa, której wzór stanowi załącznik nr 4a do zarządzenia.",

d)
dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Przyjmuje się do stosowania w Funduszu wzór wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń, gdy kolejna hospitalizacja jest rozpoczęta w dniu zakończenia innej hospitalizacji u tego samego świadczeniodawcy, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia.

8 Przyjmuje się do stosowania w Funduszu wzór wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń w przypadku przedłużenia czasu trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia.";

2)
w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wniosek w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń winien być złożony w oddziale Funduszu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji świadczenia.";

3)
załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4)
załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5)
dodaje się załącznik nr 4a do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6)
dodaje się załącznik nr 7 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
7)
dodaje się załącznik nr 8 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do wniosków składanych po 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. c, który w brzmieniu nadanym mu niniejszym zarządzeniem ma zastosowanie do wniosków składanych od dnia 1 lutego 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 45, poz. 235,

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

WNIOSEK