Zm.: zarządzenie w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2014.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 7 lipca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Inwentaryzację pełną w drodze spisu z natury, należy przeprowadzić w terminie od 7 lipca 2014 r. do 25 lipca 2014 r.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.