Zm.: zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasach chorych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2003.7.59

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 2003 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 18 czerwca 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasach chorych.

Na podstawie art. 200 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) zarządza się co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasach chorych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 21) w § 4 dotyczącym składu osobowego:
1)
w pkt 1 tiret 1 odwołuje się Pana Marka Kondrackiego - przedstawiciela Ministra Zdrowia - z funkcji Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej;
2)
w pkt 1 tiret 1 na Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej - przedstawiciela Ministra Zdrowia powołuje się Pana Andrzeja Cichockiego.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.