Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.36

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 20 października 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

N podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.), art. 49 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmienionym zarządzeniem nr 17 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 sierpnia 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W §§ 1, 4 wyrazy: "Biuro Audytu Wewnętrznego" zastępuje się wyrazami: "Biuro Audytu".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do zadań Biura Audytu należy:

1. niezależne badanie systemów zarządzania i systemów kontroli, w tym procedur kontroli finansowej dla Prezesa KRUS,

2. przygotowywanie, w porozumieniu z Prezesem KRUS, rocznego planu audytu wewnętrznego, przedstawienie go Prezesowi KRUS do zatwierdzenia i przekazanie Ministrowi Finansów,

3. przeprowadzanie audytów wewnętrznych w KRUS i zarządzanych przez nią funduszach na podstawie rocznego planu, a w uzasadnionych przypadkach poza planem,

4. przeprowadzanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnianie funkcjonowania Kasy,

5. przedstawianie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych Kierownictwu Kasy oraz okresowych raportów Ministrowi Finansów,

6. opracowywanie sprawozdania z wykonania rocznego - planu audytu wewnętrznego i przedstawianie go Prezesowi KRUS i Ministrowi Finansów,

7. współpraca z Ministerstwem Finansów w zakresie audytu wewnętrznego."

3. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w KRUS i zarządzanych przez nią funduszach reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2008 r., Nr 66, poz. 406)."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.