Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1989.2.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 13 lutego 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej.

Na podstawie § 1 ust. 2 oraz w związku z § 19 ust. 2 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 i z 1985 r. Nr 7, poz. 21) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 8, poz. 40 i z 1986 r. Nr 7, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Ustala się wykaz stanowisk pracy na statkach powietrznych, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej, o których mowa w § 5 powołanego na wstępie rozporządzenia, stanowiący załącznik Nr 2b do zarządzenia".

2) w załączniku Nr 1 do zarządzenia:
a) w dziale III:

– po poz. 72 dodaje się poz. 74 w brzmieniu:

"74. Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi

1) malarz

2) powlekacz wyrobów masami bitumicznymi"

- po poz. 81 dodaje się poz. 83 w brzmieniu:

"83. Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych:

1) lutowacz"

b) w dziale IV:

- w poz. 10 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) susznik"

- w poz. 23 dodaje się lit. d. w brzmieniu:

"d) w stacjach krwiodawstwa przy produkcji środków krwiopochodnych, surowic testowych, płynów konserwujących:

1) biolog,

2) farmaceuta,

3) pielęgniarka,

4) technik (medyczny, chemii, farmaceutyczny),

5) laborant medyczny,

6) pomoc laboratoryjna,

7) aparatowy liofilizacji"

- po poz. 37 dodaje się poz. 40 w brzmieniu:

"40 - Prace magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe, transport oraz konfekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych - pylistych, toksycznych, żrących, parzących i wybuchowych;

1) magazynier,

2) robotnik magazynowy,

3) robotnik składowy,

4) robotnik transportowy"

c) w dziale VII:

- w poz. 12 dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:

"2) obuwnik wykrawacz,

3) sklejacz"

- w poz. 14 dodaje się pkt. 6-11 w brzmieniu:

"6) obuwnik - szwacz,

7) obuwnik - wykrawacz,

8) obuwnik - formowacz,

9) obuwnik - montażysta,

10) obuwnik - mechanik,

11) pracownik obsługi"

d) w dziale X w poz. 7 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) magazynier"

e) dział XII. W służbie zdrowia i opieki społecznej - otrzymuje brzmienie:

"XII. W służbie zdrowia i opiece społecznej

1. Prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami:

a) na oddziałach (działach) intensywnej opieki medycznej lub anestezjologii:

1) lekarz,

2) pielęgniarka*)

b) na oddziałach psychiatrycznych i odwykowych (dotyczy to również personelu zatrudnionego w sanatoriach dla nerwowo i psychicznie chorych, sanatoriach i oddziałach neuropsychiatrii dziecięcej i szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci z porażeniami mózgowymi, zakładach dla dzieci głęboko niedorozwiniętych do lat 3, zakładach leczenia odwykowego dla alkoholików i narkomanów oraz oddziałach dziennych, nocnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi):

1) lekarz,

2) psycholog,

3) logopeda,

4) felczer,

5) pielęgniarka*),

6) asystentka pielęgniarska,

7) młodsza pielęgniarka,

8) technik (laborant) fizjoterapii,

9) technik (laborant) elektrokardiologii,

10) masażysta,

11) instruktor terapii zajęciowej,

12) opiekunka dziecięca,

13) sanitariusz szpitalny,

14) sanitariusz (noszowy),

15) salowa,

c) na oddziałach onkologicznych:

1) lekarz,

2) pielęgniarka*),

3) asystentka pielęgniarska,

4) sanitariusz szpitalny,

5) sanitariusz (noszowy),

6) salowa,

d) na oddziałach leczenia oparzeń (także na oddziałach chirurgicznych wytypowanych do leczenia oparzeń):

1) lekarz,

2) pielęgniarka*),

3) sanitariusz szpitalny,

4) sanitariusz (noszowy),

5) salowa,

e) na oddziałach (w ośrodkach) leczenia ostrych zatruć:

1) lekarz,

2) pielęgniarka*),

f) prace przy stosowaniu leków cytostatycznych:

1) pielęgniarka*)

2. Prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów:

a) prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych:

1) lekarz (operujący, asystujący do operacji, prowadzący znieczulenie),

2) pielęgniarka*) (instrumentująca, biorąca udział w zabiegu, pomagająca do znieczulenia),

3) inżynier (technik) - jeżeli na stałe wchodzi w skład zespołu operującego,

b) prace lekarzy stomatologów:

1) lekarz stomatolog przyjmujący pacjentów.

3. Prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej:

1) lekarz,

2) biolog,

3) chemik,

4) farmaceuta,

5) technik (laborant) medyczny,

6) przyuczony laborant medyczny,

7) preparator,

8) sprzątaczka (salowa),

9) pracownik fizyczny sali sekcyjnej.

4. Prace w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego:

a) zespoły pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego (w zespołach wyjazdowych i ambulatoriach pogotowia):

1) lekarz,

2) felczer,

3) pielęgniarka*),

4) technik (laborant, przyuczony laborant) elektrokardiologii,

5) sanitariusz szpitalny,

6) sanitariusz (noszowy),

b) zespoły górniczego ratownictwa medycznego:

1) lekarz,

2) felczer,

3) pielęgniarka.

5. Prace w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci:

1) lekarz,

2) psycholog,

3) pielęgniarka,

4) asystentka pielęgniarska,

5) młodsza pielęgniarka,

6) fizjoterapeuta (technik fizjoterapii),

7) laborant (przyuczony laborant) fizjoterapii,

8) masażysta (przyuczony masażysta),

9) pracownik socjalny,

10) instruktor terapii zajęciowej,

11) opiekunka dziecięca,

12) opiekunka,

13) sanitariusz szpitalny,

14) salowa.

6. Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych:

1) asystent,

2) technik,

3) laborant,

4) przyuczony laborant".

f) W dziale XIII:

- liczbę "XIII" zastępuje się liczbą "XIV"

- po poz. 4 dodaje się poz. 5 w brzmieniu:

"5. Prace szczególnie obciążające narząd wzroku i wymagające precyzyjnego widzenia - w kartografii, montażu mikroelementów wymagającego posługiwania się przyrządami optycznymi oraz przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych:

1) operator elektronicznych monitorów ekranowych".

- w poz. 13 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) elektromonter - ładowacz akumulatorów".

3) po załączniku Nr 2a dodaje się załącznik Nr 2b w brzmieniu: "Załącznik Nr 2b do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1983 r.

WYKAZ B

Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej.

Dział I. Prace na statkach żeglugi powietrznej:

Prace personelu latającego statków żeglugi powietrznej posiadającego ważne licencje wydane przez państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym i wpisanego do państwowego rejestru personelu lotniczego, którzy zatrudnieni są na statkach żeglugi powietrznej na stanowiskach:

1) pilota, w tym również wykonującego loty próbne i doświadczalne,

2) nawigatora,

3) radiotelefonisty pokładowego,

4) mechanika pokładowego,

5) instruktora,

6) radiooperatora pokładowego".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

*) Dotyczy też położnej zatrudnionej na stanowisku pielęgniarki.