Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2013.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 23 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 41, z 2010 r. Nr 6, poz. 39 oraz z 2012 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;

2) zastępcy przewodniczącego:

a) wiceprezesi Głównego Urzędu Statystycznego,

b) Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego;

3) członkowie Zespołu:

a) dyrektor Gabinetu Prezesa,

b) dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań,

c) dyrektor Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów,

d) dyrektor Departamentu Finansowo-Księgowego,

e) dyrektor Biura Organizacji i Kadr,

f) dyrektor Biura Administracyjnego,

g) dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,

h) dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej,

i) dyrektor Zakładu Wydawnictw Statystycznych,

j) dyrektor Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca,

k) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

l) naczelnik Wydziału Spraw Obronnych i Statystyki Obronności w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,

m) specjalista ds. organizacji zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej w Biurze Administracyjnym;

4) sekretarz Zespołu - główny specjalista ds. obsługi prawnej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.";

2) w załączniku "Regulamin pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym" ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Osoby wchodzące w skład Zespołu oraz inne osoby uczestniczące w jego pracach są obowiązane posiadać dokumenty upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą co najmniej "zastrzeżone", wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.