Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2010.6.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 22 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 41) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Józef Oleński - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;

2) zastępcy przewodniczącego:

a) Halina Dmochowska - wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego,

b) Janusz Witkowski - wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego,

c) Tomasz Białas - dyrektor generalny Głównego Urzędu Statystycznego;

3) członkowie Zespołu:

a) Tadeusz Ołdakowski - radca generalny Prezesa GUS,

b) Agnieszka Komar-Morawska - dyrektor Gabinetu Prezesa GUS,

c) Jerzy Lach - dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,

d) Janusz Dygaszewicz - dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań,

e) Maria Górna - główny księgowy resortu,

f) Bogusław Lasocki - zastępca dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia,

g) Wiesław Barcikowski - dyrektor Departamentu Informatyki Statystycznej,

h) Wojciech Adamczewski - dyrektor Zakładu Wydawnictw Statystycznych,

i) Bożena Łazowska - dyrektor Centralnej Biblioteki Statystycznej,

j) Jerzy Łabusiewicz - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

k) Kazimierz Poreda - naczelnik Wydziału Spraw Obronnych w Biurze Dyrektora Generalnego;

4) sekretarz Zespołu - Mikołaj Kwaśniewski - naczelnik Wydziału do Spraw Ogólnych w Biurze Dyrektora Generalnego.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.