Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.7.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 17 kwietnia 2008 r. (znak: GD-013-C/8/08) w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalania zasad przetwarzania i ochrony tajemnicy przedsiębiorcy - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

OM-906-1-337/08

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1 w wykonaniu zadania dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu2, zarządzam, co następuje.

§  1. W zarządzeniu nr 28 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 17 kwietnia 2008 r. (znak: GD-013-C/8/08) w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalania zasad przetwarzania i ochrony tajemnicy przedsiębiorcy - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadza się zmiany:

1. § 2, pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Termin zakończenia prac zespołu ustala się na 31 lipca 2008 r.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

2 W § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że "dyrektor generalny Lasów Państwowych ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe...".