Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.7.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 czerwca 2013 r.
zmieniające Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu informatycznego Lasów Państwowych (EI-021-1-3/13)

EI-021-1-9/13

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r., a także w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 10 załącznika do Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 28 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Ze składu zespołu zadaniowego odwołuję Pana Tomasza Grudzińskiego - ZILP.
2. W skład zespołu zadaniowego powołuję Panów Andrzeja Czyżyka - DGLP oraz Waldemara Gajka - ZILP.
§  2.
1. § 1 ust. 1 zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"Powołuję zespół zadaniowy ds. serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie techniczne), zwany dalej Zespołem, w składzie:

1) Przewodniczący: Witold Majsterkiewicz - DGLP.

2) Członkowie:

a) Andrzej Czyżyk - DGLP,

b) Waldemar Gajek - ZILP,

c) Darek Gąsiorowski - RDLP Łódź,

d) Marcin Lach - RDLP Gdańsk,

e) Rafał Majcher - DGLP,

f) Tomasz Mankiewicz - RDLP Piła,

g) Tomasz Mańkowski - RDLP Szczecin,

h) Paweł Szetela - RDLP Zielona Góra."

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.