Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji z jednym zagranicznym dostawcą mających na celu przygotowanie umowy offsetowej związanej z dostawą systemu nawigacji lądowej INS do kołowego transportera opancerzonego w związku z dostawą kołowych transporterów opancerzonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2010.1.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 20 stycznia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji z jednym zagranicznym dostawcą mających na celu przygotowanie umowy offsetowej związanej z dostawą systemu nawigacji lądowej INS do kołowego transportera opancerzonego w związku z dostawą kołowych transporterów opancerzonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 3 Ministra Gospodarki z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji z jednym zagranicznym dostawcą mających na celu przygotowanie umowy offsetowej związanej z dostawą systemu nawigacji lądowej INS do kołowego transportera opancerzonego w związku z dostawą kołowych transporterów opancerzonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zmienionym zarządzeniem Nr 9 z dnia 5 marca 2009 r., w § 3 w pkt 3 lit. d i e otrzymują brzmienie:

"d) Krzysztof Rędzikowski - Starszy Specjalista w Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej,

e) Dariusz Łuszczyński - Starszy Specjalista w Biurze Analiz Rynku Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.