Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2012.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 24 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów celowych i rozwojowych

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185 poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 4/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów celowych i rozwojowych (Dz. Urz. MNiSW Nr 1, poz. 2 i Nr 4, poz. 92 oraz z 2012 r. poz. 45) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się na okres od dnia 11 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Zespół interdyscyplinarny do spraw projektów celowych i rozwojowych, zwany dalej "Zespołem".".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).