Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.95

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2011
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 18/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę (Dz. Urz. MNiSzW Nr 1, poz. 16 i Nr 2, poz. 50) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu Wojciech Kulesza

2) członkowie Zespołu:

a) Bożena Bednarek Michalska,

b) Tomasz Błachowicz,

c) Jacek Jagielski,

d) Aneta Januszko-Szakiel,

e) Krystyna Kocznorowska,

f) Sylwia Halina Mozia,

g) Dominika Anna Nowis,

h) Stanisław Ołdziej,

i) Ryszard Pełka,

j) Teresa Szmigielska,

k) Anna Maria Zielińska.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).