Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2011
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 3 października 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw współpracy z zagranicą

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 47/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw współpracy z zagranicą (Dz. Urz. MNiSzW Nr 2, poz. 51) w § 3 do daje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) ocena wniosków składanych w ramach naboru tematów badawczych do protokołów lub porozumień wykonawczych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).