Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2008
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 23 maja 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa technologiczna I"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 12/2008 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa technologiczna I" wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się na okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa technologiczna I", zwany dalej "Zespołem".";

2) w § 3 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) dokonanie oceny i zaopiniowanie raportów z realizacji umów na działalność jednostki wspierającej w ramach Modułu II Inicjatywy technologicznej;

4) dokonanie oceny i zaopiniowanie raportów z umów na realizację zadań Punktów Kontaktowych Inicjatywy technologicznej I.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).