Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna I".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.48

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 31 lipca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna I"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 13/2007 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna I" (Dz. Urz. MNiSzW Nr 2, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się na okres od dnia 10 kwietnia 2007 r. do dnia 14 września 2007 r. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna I", zwany dalej "Zespołem".";

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący Zespołu - Henryk Jan Górecki

Członkowie Zespołu: - Jerzy Cieślik

- Tomasz Cioska

- Piotr Dumania

- Ryszard Kozłowski

- Roman Kustosz

- Janusz Marszalec

- Jarosław Mizera

- Krzysztof Pietraszkiewicz

- Stanisław Rogut

- Roman Siedlikowski

- Emil Stępień

- Tadeusz Uhl

- January Weiner

Sekretarz Zespołu - Sylwia Melanowicz-Kiełbiewska."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).