Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2006.1.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 30 stycznia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 2/2006 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3. W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

1) Przewodniczący: - Andrzej Matczewski;

2) Członkowie: - Dariusz Drewniak,

- Julita Jabłecka,

- Zofia Kędzior,

- Danuta Koradecka,

- Bolesław Mazurek,

- Krzysztof Michalski,

- Joanicjusz Nazarko,

- Bogdan Piasecki,

- Andrzej Rybka;

3) Sekretarz - Iwona Nowicka."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.