Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zamawianych objętych Programem Wieloletnim... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zamawianych objętych Programem Wieloletnim pn.: "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.14.103

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2004
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zamawianych objętych Programem Wieloletnim pn.: "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008"

Na podstawie art. 8a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33 poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 37/2004 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zamawianych objętych Programem Wieloletnim pn.: "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008" (Dz. Urz. MNiI i KBN Nr 13, poz. 91) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący - Józef Szala

Członkowie: - Tadeusz Piotr Burakowski

- Marek Hetmańczyk

- Krzysztof Marchelek

- Jerzy Merkisz

- Jerzy Mydlarz

- Stanisław Soja

- Józef Szczepan Suchy

- Marian Włodzimierz Sułek".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.