Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2013.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 24 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo - eksperckiego w zakresie diagnozy obszaru wychowania fizycznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo - eksperckiego w zakresie diagnozy obszaru wychowania fizycznego (Dz. Urz. Min. Spor. z 2013 r. poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 pkt 3 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) Janusz Dobosz.";

2) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członkom Zespołu, z wyłączeniem osób będących pracownikami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz osób, o których mowa w § 2 ust. 2, może przysługiwać wynagrodzenie na podstawie zawartych odrębnych umów cywilnoprawnych w przypadku przeprowadzenia badań i analiz z zakresu sportu.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wydatki związane z wynagrodzeniem członków Zespołu wskazane w ust. 1 pokrywane są z budżetu państwa w części pozostającej do dyspozycji Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r., poz. 606).