Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 6 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego - Komisji do spraw rekrutacji uczestników trzeciej edycji projektu "Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników" realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego - Komisji do spraw rekrutacji uczestników trzeciej edycji projektu "Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników" realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. Urz. MNiSW poz. 14) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący - prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska;

2) Zastępca Przewodniczącego - dr hab. Jacek Guliński;

3) członkowie:

a) Magdalena Diering,

b) Jerzy Domżał,

c) Krzysztof Dyczkowski,

d) Konrad Frontczak,

e) Dariusz Janusek,

f) Andrzej Kurkiewicz,

g) Łukasz Kutrzeba,

h) Daria Lewandowska,

i) Kacper Nowicki,

j) Tomasz Perkowski,

k) Radosław Ratajczak,

l) Grzegorz Robak,

m) Katarzyna Sobótka,

n) Piotr Sulikowski,

o) Piotr Szymański,

p) Mateusz Śmietana,

q) Agata Wacławik-Wejman,

r) Katarzyna Walczyk,

s) Jakub Wojnarowski,

t) Ewelina Zabost".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).