Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 1- 3 otrzymują brzmienie:

"1) Przewodniczący Zespołu - Pan Igor Radziewicz-Winnicki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Pan Marek Posobkiewicz - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

3) Sekretarz Zespołu - Pani Aleksandra Porada - przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych;",

c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji;",

d) po pkt 7 dodaje się pkt 7a oraz 7b w brzmieniu:

"7a) Naczelnik Wydziału do spraw Szczepień Ochronnych Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

7b) przedstawiciel Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;",

e) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia - Krajowy koordynator do spraw szczepień ochronnych;",

f) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia;",

g) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia;",

h) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;",

i) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) przedstawiciel Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;",

j) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32) Koordynator Zespołu do spraw Świadczeń Medycznych dla Osób Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;",

k) uchyla się pkt 49,
l) po pkt 49 dodaje się pkt 49a w brzmieniu:

"49a) Kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień Zakładu Epidemiologii w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny.";

2) w § 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego.";

3) w § 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) Krajowy Komitet do spraw Eliminacji Poliomyelitis, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eliminacji Poliomyelitis, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) Krajowy Komitet do spraw Eliminacji Odry i Różyczki, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eliminacji Odry i Różyczki, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Obsługę techniczną Zespołu oraz Komitetów, o których mowa w § 4, zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.";

5) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 3 w ust. 1:
- pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) Przewodniczący Komitetu - Pan Igor Radziewicz-Winnicki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Pan Marek Posobkiewicz - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

3) Sekretarz Komitetu - Pani Małgorzata Wojdowska - przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;",

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji;",

- pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia;",

- pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;",

- pkt 28 otrzymuje brzmienie:

"28) przedstawiciel Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;",

- pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) Koordynator Zespołu do spraw Świadczeń Medycznych dla Osób Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;",

b) w § 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego.",

c) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu, nie rzadziej niż dwa razy w roku.";

6) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

"Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eliminacji Poliomyelitis",

b) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Krajowy Komitet do spraw Eliminacji Poliomyelitis, zwany dalej Komitetem, działa na podstawie § 4 pkt 2 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 75 oraz z 2013 r. poz. 14).",

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do zadań Komitetu należy:

1) nadzór nad prowadzeniem działań mających na celu utrzymanie Rzeczypospolitej Polskiej jako kraju wolnego od poliomyelitis, stanowiących część ogólnoświatowego programu eradykacji;

2) dokonywanie analizy aktualnego stanu działań mających na celu utrzymanie Rzeczypospolitej Polskiej jako kraju wolnego od poliomyelitis pod względem ich adekwatności do bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie;

3) ocena ryzyka zawleczenia poliomyelitis na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również u uchodźców z obszarów, gdzie są notowane zachorowania;

4) opracowanie propozycji koniecznych działań w przypadku zagrożenia zawleczenia lub nawrotu zakażeń poliomyelitis;

5) opracowanie i opiniowanie długofalowych kierunków działania w zakresie nadzoru epidemiologicznego i szczepień ochronnych;

6) opracowywanie i opiniowanie propozycji zmian organizacyjnych i legislacyjnych w zakresie działań mających na celu utrzymanie Rzeczypospolitej Polskiej jako kraju wolnego od poliomyelitis;

7) inne zadania zlecone przez Ministra Zdrowia lub Przewodniczącego Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.",

d) w § 3 w ust. 1:
- pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

"1) Przewodniczący Komitetu - Pan Igor Radziewicz-Winnicki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Pan Marek Posobkiewicz - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

3) Sekretarz Komitetu - Pani Aleksandra Porada - przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

4) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;",

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia - Krajowy koordynator do spraw szczepień ochronnych;",

- po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji;",

- uchyla się pkt 11,
- po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) Naczelnik Wydziału do spraw Szczepień Ochronnych Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym - ekspert do spraw szczepień ochronnych;",

- po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) Kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień Zakładu Epidemiologii w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny - koordynator do spraw nadzoru epidemiologicznego.";

7) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

"Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eliminacji Odry i Różyczki",

b) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Krajowy Komitet do spraw Eliminacji Odry i Różyczki, zwany dalej Komitetem, działa na podstawie § 4 pkt 3 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 75 oraz z 2013 r. poz. 14).",

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do zadań Komitetu należy:

1) nadzór nad prowadzeniem programu eliminacji odry i różyczki w Rzeczypospolitej Polskiej jako części ogólnoświatowego programu eradykacji;

2) dokonywanie analizy aktualnego stanu programu eliminacji pod względem jego adekwatności do bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie;

3) ocena ryzyka zawleczenia odry i różyczki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również u uchodźców z obszarów, gdzie są notowane zachorowania;

4) opracowanie propozycji koniecznych działań w przypadku ognisk epidemicznych odry i różyczki;

5) opracowanie i opiniowanie długofalowych kierunków działania w zakresie nadzoru epidemiologicznego i szczepień ochronnych;

6) opracowywanie i opiniowanie propozycji zmian organizacyjnych i legislacyjnych w zakresie programu eliminacji odry i różyczki;

7) inne zadania zlecone przez Ministra Zdrowia lub Przewodniczącego Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.",

d) w § 3 w ust. 1:
- pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

"1) Przewodniczący Komitetu - Pan Igor Radziewicz-Winnicki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Pan Marek Posobkiewicz - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

3) Sekretarz Komitetu - Pani Aleksandra Porada - przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

4) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;",

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia - Krajowy koordynator do spraw szczepień ochronnych;",

- po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji;",

- uchyla się pkt 11,
- po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) Naczelnik Wydziału do spraw Szczepień Ochronnych Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym - ekspert do spraw szczepień ochronnych;",

- po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) Kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień Zakładu Epidemiologii w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny - koordynator do spraw nadzoru epidemiologicznego.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).