Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2006.1.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)
z dnia 13 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 11 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce (Dz. Urz. MENiS Nr 4, poz. 21 oraz z 2005 r. Nr 1, poz. 2) w § 2 w ust. 1:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Wiceprzewodniczący - Junona Nowak Roguska, Główny specjalista w Ministerstwie Edukacji i Nauki;";

2) w pkt 4 lit. a-c otrzymują brzmienie:

"a) Eugeniusz Mielcarek, Ambasador w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

b) Krystyna Krawczyk, Radca ministra w Ministerstwie Edukacji i Nauki,

"c) Eliza Kujan, Główny specjalista w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działami administracji rządowej - nauka, oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220, poz. 1886).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273 poz. 2703.